වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

සාමාජිකයින්

එම්.එම්.එන්.ඩී බණ්ඩාර මයා

සභාපති

රජිතා රත්නායක මිය

සාමාජික

ඒකනායක මයා

සාමාජික

කේ. ජයෝද රංග සිල්වා මයා

සාමාජික

පූජ්‍ය බෝගොල්ලාගම ආනන්ද හිමි

සාමාජික

එන්.ජී. පණ්ඩිතරත්න මයා

සාමාජික

එච්.එම්. සිරිවිමල් හේරත් මයා

සාමාජික

ඊ.එම්.පී. ඒකනායක මයා

සාමාජික

Executive Management team

E.M.P. Ekanayake

Secretary
0372223470

Thushari Wimalasena

Asst. Secretary II
0372223472

Sudarshi Samarajeewa

Asst. Secretary I
0372233376

Indrajith

Asst. Secretary (Exams)
0372233769