වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව


வடமேல் மாகாண பொது சேவை ஆணைக்குழு

North Western Provincial Public Services Commission
අභිනන්දනීය පළාත් රාජ්‍ය සේවයක්

Closing date 2024.07.08

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ බදු නිලධාරි තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය - 2024
வடமேல் மாகாண சபை அரசாங்க சேவையின் மாகாண இறைவரித் திணைக்களத்தின் வரி அதிகாரி பதவியிற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டி பரீட்சை - 2024Open Competitive Exam for recruiting Tax Officers for the Provincial Revenue Department in the North Western Provincial Council Public Service – 2024.

විශේෂ නිවේදනයයි

වයඹ පළාතේ, පළාත් සභා පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට පළාත් පාදකව උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම (දෙවන වටය) යටතේ ගිණුම්කරණය විෂයයට අදාළව තවදුරටත් පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා වන සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය - 2024.06.25

RECRUITMENT OF B.Ed. Graduates

Qualifications to apply

Having a Four-year Bachelor of Education (B.Ed) Degree  from a university or Degree Awarding Institute recognized by the University Grants Commission, which falls under specialized subject areas recognized for teaching purposes.

and

 Having passed Sinhala Language or Tamil Language along with
Mathematics as a subject in G.C.E. Ordinary Level Examination.

Those who have fulfilled the above qualifications, please fill out the following Google Form. The interview dates will be announced later.

The closing date is 2024.07.02

https://forms.gle/GQm59AXZ6CNE2jDV9

2024.03.16 දින පවත්වන ලද වයඹ පළාත් ගුරු විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත  දෙවන වටයේ පත්වීම් ලබා දීම සඳහා තෝරාගත් පත්වීම්ලාභීන්ගේ නාමලේඛන පහතින් දක්වා ඇති අතර, එම ලේඛනවල නම් සඳහන් අයදුම්කරුවන් සඳහා පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීම සම්බන්ධ ඉදිරි තොරතුරු ලබාගැනීමට පහත දී ඇති ටෙලිග්‍රෑම් සමූහය ඔස්සේ සම්බන්ධ වන්න.

https://t.me/+uK8WGQ4i6k8yYWFl

විශේෂ නිවේදනයයි

වයඹ පළාත් සභා පාසල් වල සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2 පන්තියේ II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණය -2024.06.20 (පළමු අදියර)


අධ්‍යාපනවේදී උපාධි පාඨමාලාව සම්පුර්ණ කළ අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2-II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමට අදාළව කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය අනුව වයඹ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් එවා ඇති උපාධිධාරීන් 25 දෙනෙකුගේ නාමලේඛනය පහතින් දක්වා ඇත. 

(02) ඒ අනුව, එම නාමලේඛනයෙහි නම් සඳහන් උපාධිධාරීන් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා 2024.06.20 දින වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයට පැමිණෙන මෙන් මෙම නිවේදනය මගින් දන්වනු ලැබේ.  

(03) සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගී වීමේ දී පහත සඳහන් ලේඛනවල මුල් පිටපත් හා ඡායා පිටපත් කට්ටලයක් රැගෙන ආ යුතු අතර, එම ඡායා පිටපත් වල ''මුල් පිටපතෙහි සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතික කරමි." යනුවෙන් ඔබ විසින් ලියා අත්සන් කර තිබිය යුතුය.  


  1. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් විසින් නිකුත් කරන ලද ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය. 
  2. උප්පැන්න සහතිකය
  3. අ.පො.ස (සා/පෙළ) සහතිකය
  4. අ.පො.ස (උසස් පෙළ) සහතිකය
  5. අධ්‍යාපනවේදී උපාධි සහතිකය (වලංගු දිනය සමඟ විස්තරාත්මක සහතිකය)
  6. පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරි විසින් DS-04 ආකෘතියෙන් නිකුත් කරනු ලබන ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකය. (අයදුම්කරු වයඹ පළාත තුළ පූර්වාසන්න වසර තුනක ස්ථිර පදිංචිය සනාථ කළ යුතු අතර ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකයෙන් වසර තුනක පදිංචිය තහවුරු නොවන අවස්ථාවල දී කලත්‍රයා වයඹ පළාත තුළ ස්ථීර පදිංචිකරුවකු නම් කලත්‍රයාගේ පදිංචිය ද, ග්‍රාම නිලධාරී විසින් නිකුත් කරන DS-04 ආකෘතිය හා විවාහ සහතිකය මගින් හෝ අයදුම්කරු වයඹ පළාතේම වෙනත් ග්‍රාම නිලධාරී වසමක පදිංචිව සිටියේනම් පෙර පදිංචිය හැරයාම පිළිබඳ අදාල ග්‍රාම නිලධාරී විසින් ලබා දෙන ලිපියක් මගින් හෝ වයඹ පළාත තුළ පූර්වාසන්න වසර තුනක ස්ථිර පදිංචිය සනාථ කළ හැකිය)
  7. උප්පැන්න සහතිකය, හැඳුනුම්පත හෝ අධ්‍යාපන සහතිකවල සඳහන් නම් අතර කිසියම් වෙනසක් ඇත්නම් ඒ සඳහා දිවුරුම් ප්‍රකාශය.

සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා පැමිණීමේ දී මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති ප්‍රකාශ පත්‍රය ද සම්පූර්ණ කර රැගෙන ආ යුතු බවද සලකන්න.

Closing date of applications 2024.07.01

වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ  කාර්මික නිලධාරී (සිවිල්) හා සැලසුම් ශිල්පී තනතුර සඳහා
නිලධාරින් බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාගය - 2024.

Limited Competitive Exam for recruitment to the post of Technical Officer (civil), Draughtsman in Sri Lanka Technical Service of North Western Provincial Public Service - 2024

මෙහෙවර

දැනුම හා කුසලතා වලින් පිරිපුන් මානව සම්පත් අත්පත් කරගෙන ඔවුන්ගේ වෘත්තීය සංවර්ධනය හා මනා විනය පාලනය තුලින් යුක්ති සහගත සහ ආදර්ශමත් පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවාවක් වයඹ පළාතට දායාද කර දීම අපගේ මෙහෙවර වේ.

பணிகள்

அறிவு, திறமைகளுடன் கூடிய மனித வளங்களை பெற்றுக் கொண்டு அவர்களின் தொழில் ரீதியான அபிவிருத்தி முறையான ஒழுக்கக்கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகளினூடாக நீதியான, முன்மாதிரியான, மாகாண அரச சேவையை வடமேல் மாகாணத்துக்கு வழங்குதல் எமது பணியாகும்.

Mission

Our mission is to inherit just and exemplary provincial council public service to the North Western Province, by acquiring human resources of full sprit in knowledge and skills and their professional development and perfect disciplinary control.
 

Executive Management team

විධායක කළමනාකරණ කණ්ඩායම
நிர்வாக மேலாண்மை குழு

Hon. Nazeer Ahamad

the governer

Mr. Nimal Bandara

Chairperson

Mr. E.M.P. Ekanayake

Secretary

ඔබගේ පණිවුඩය අපට කියන්න.
உங்கள் செய்தியை எங்களிடம் கூறுங்கள்

Send us a Message

Contact lines are wide open!

The Commission

037 222 3470 (Secretary)
037 222 3470 (Fax)

Establishments and Disciplinary Division

037 223 3376 (Assistant Secretary I)
037 222 3472 (Assistant Secretary II)
037 222 3471 (General)